Společnost

VOP Guidle Czechia s.r.o.

1 Rozsah platnosti a definice

Společnost Guidle Czechia s.r.o. vyvíjí a provozuje internetovou platformu („IP“) pod značkou „guidle“. IP umožňuje inzerentům zadávat inzerci a distribuovat je třetím stranám.

Distribuční partneři mohou získávat inzerci z IP, zveřejňovat je nebo je předávat třetím stranám. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností Guidle Czechia s.r.o. a uživatelem, který navštěvuje IP.

Odběratel: Za odběratele jsou považováni ti uživatelé IP, kteří na IP hledají zboží a/nebo služby. A toto nezávisle na tom, zda odběratel skutečně zboží a/nebo služby odebere.

Inzerent: Za inzerenta jsou považováni ti uživatelé IP, kteří na IP zadávají inzerci. Partneři sítě: Partneři sítě jsou fyzické a právnické osoby, které od společnosti Guidle Czechia s.r.o. obdržely oprávnění k ověřování a k provádění změn inzercí třetích stran.

Partneři sítě mohou být kromě toho oprávněni propojovat své vlastní webové stránky s oblastí pokrytí IP („kokpit“) prostřednictvím odkazů, vložení nebo jiné technologie.

Uživatel: Za uživatele jsou považováni všichni návštěvníci IP, zejména inzerenti, odběratelé zboží a služeb, partneři sítě, distribuční partneři, potenciální inzerenti, potenciální odběratelé zboží a služeb, potenciální partneři sítě i potenciální distribuční partneři, příležitostní návštěvníci atd. Za uživatele jsou rovněž považovány fyzické a právnické osoby, které mají přístup k IP prostřednictvím elektronických prostředků (např. prostřednictvím rozhraní).

Distribuční partner: Za distribuční partnery jsou považováni všichni uživatelé IP, kteří odebírají inzerci z IP v rámci písemné nebo elektronické dohody uzavřené se společností Guidle Czechia s.r.o. za účelem jejich zveřejnění ve svých vlastních médiích nebo jejich předání třetím stranám ke zveřejnění.

Oblast působnosti: Oblast působnosti určuje inzerce, na kterou má partner sítě rozšířená práva. Do oblasti působnosti obce patří například inzerce k službám, které jsou poskytovány na území obce. Do oblasti působnosti sdružení patří například inzerce členů sdružení, pokud je inzerce v souladu s účelem sdružení. Společnost Guidle Czechia s.r.o. definuje oblast působnosti partnera sítě po konzultaci s ním.

2 Přístup k IP

Přístup k IP se uskuteční prostřednictvím přímého vyvolání IP nebo prostřednictvím webové stránky partnera sítě.

Využití IP k vyhledávání inzerce je možné bez registrace.

Zadávání inzerce, správa zadané inzerce i užívání dalších služeb vyžaduje v každém případě registraci.

Společnost Guidle Czechia s.r.o. si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat správnost údajů zaznamenaných při registraci a zablokovat uživatele, pokud (již) nesplňuje předpoklady pro registraci.

Registrace probíhá podle následujících pravidel: Uživatel zaregistruje svou e-mailovou adresu. Správnost tohoto údaje se ověřuje zasláním přístupového hesla na zaregistrovanou e-mailovou adresu.

Zadávání a správa inzerce bude dovolena pouze těm uživatelům, kteří zaregistrují správnou adresu bydliště nebo místa podnikání. Společnost Guidle Czechia s.r.o. může ověřit správnost adresních údajů inzerentů pomocí vhodných opatření (např. porovnáním s veřejně přístupným rejstříkem).

Podnět k zablokování osobního přístupu k IP může být dán v pracovní době přímo z oddělení podpory společnosti Guidle Czechia s.r.o.

Není zaručen nepřetržitý provoz. Poruchy nebo výpadky provozu jsou možné zejména v důsledku technických závad, poruch, nezákonných zásahů do síťových zařízení, přetížení sítě, úmyslného zablokování elektronických přístupů třetími stranami, přerušení nebo jiných nedostatků na straně provozovatele sítě nebo třetích stran. K přerušením provozu dochází kromě toho také z důvodů údržby.

Přístupové údaje musí být pečlivě uchovávány.

3 Výpověď

Oprávnění k přístupu k IP ze strany uživatele lze vypovědět kdykoli, a to smazáním registrace. Smazání registrace se provádí zadáním příkazu „Smazat účet“ (možné jsou i jiné formulace).

Společnost Guidle Czechia s.r.o. může kdykoli bez udání důvodu vypovědět oprávnění k přístupu k IP smazáním registrace. Výpověď nabývá účinnosti okamžitě.

4 Inzerce

4.1 Zadávání inzerce

Zadávání a správa inzerce je věcí inzerenta. Společnost Guidle Czechia s.r.o. přebírá redakční práce pouze tehdy, když bude k tomu pověřena inzerentem nebo nějakou třetí stranou. Inzerent může inzerci doplnit obrazovým materiálem (fotografie, grafy atd.) a přílohami (např. soubory PDF). Do inzerce nesmí být integrován obrazový, zvukový materiál a videomateriál, ke kterému inzerent nemá žádná užívací práva.

4.2 Obsah inzerce

Kategorie dostupné na IP jsou závazné. Inzerce, které nelze přiřadit k jedné nebo více kategoriím, nesmí být zadávány.

Inzerenti jsou povinni popisovat svou inzerci podle pravdy. Vícenásobné vložení stejné inzerce, inzerce se stejnými nebo podobnými produkty a službami není povoleno a společnost Guidle Czechia s.r.o. je může bez dalšího upozornění vymazat.

Kromě toho je nepřípustná veškerá inzerce (bez ohledu na přípustnost produktů a služeb v nich nabízených), které obsahují textová nebo obrazová vyobrazení, jež jakýmkoli způsobem porušují práva nebo by mohly urážet dobré mravy, např. tím, že obsahují rasistické výroky, porušují práva na ochranu osobnosti, obchodní tajemství, ochranu údajů, ochranu nezletilých, představují nekalou soutěž atd. Inzerce nesmí obsahovat žádná vyobrazení zobrazující pohlavní orgány a/nebo sexuální akty. Stejně tak nesmí inzerce obsahovat odkazy a jiné reference na zdroje a webové stránky s nepřípustným obsahem. Inzerent je v plném rozsahu odpovědný za obsah své inzerce a za všechny další jím sdělené údaje. Zejména ručí za zákonnost, správnost a aktuálnost těchto údajů a odpovídá za to, že zadaná inzerce neporušuje žádná práva třetích stran (autorské právo atd.) a že ani nenaplňuje skutkové podstaty trestného činu. Společnost Guidle Czechia s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah inzerce, které u ní byly zařazeny. Inzerent je povinen dodržovat příslušná zákonná ustanovení a ručí společnosti Guidle Czechia s.r.o., jejím orgánům a pomáhajícím osobám za veškeré škody způsobené při využívání online nabídky IP, a to nezávisle na svém zavinění. Pokud by společnost Guidle Czechia s.r.o., její orgány nebo pomáhající osoby byly v důsledku používání online nabídky IP žalovány třetími stranami nebo úřady, je inzerent povinen zprostit společnost Guidle Czechia s.r.o. a její orgány a pomáhající osoby jakýchkoliv nároků třetích stran. Inzerent je v každém případě povinen převzít veškeré soudní a mimosoudní náklady vzniklé v souvislosti s nároky třetích stran nebo s jinými řízeními.

4.3 Kontrola inzerce

Společnost Guidle Czechia s.r.o. klade důraz na tu nejvyšší kvalitu a aktuálnost inzerce zveřejňovaných na IP. Jakákoliv nová nebo pozměněná inzerce smí být před jejím zařazením formálně ověřena společností Guidle Czechia s.r.o.. Společnost Guidle Czechia s.r.o. se však nemůže zavázat k systematickému provádění tohoto ověřování. Pokud by inzerce nesplňovala požadavky a kvalitu společnosti Guidle Czechia s.r.o., vyhrazuje si společnost Guidle Czechia s.r.o. právo přímo provést menší změny nebo si vyžádat změny od inzerenta. Společnost Guidle Czechia s.r.o. může inzerci odmítnout bez udání důvodů. Ověřením nepřebírá společnost Guidle Czechia s.r.o. žádnou odpovědnost za obsah ověřované inzerce. V případě pravidelného výskytu nedostatků v kvalitě inzerce nebo zneužití IP si společnost Guidle Czechia s.r.o. vyhrazuje právo zablokovat nebo smazat účet inzerenta a budoucí inzerci již neuvolňovat ke zveřejnění. Společnost Guidle Czechia s.r.o. si kromě toho vyhrazuje právo předat údaje o nežádoucích inzerentech svým partnerským platformám.

4.4 Smazání inzerce

Inzerent se stará o to, aby byly všechny jeho inzerce aktuální. Obsahy, které již nejsou aktuální, musí inzerent deaktivovat nebo smazat. Prostřednictvím funkce kalendáře může inzerent nastavit platnost inzerce na určitou lhůtu. IP automaticky deaktivuje tu inzerci, jejichž platnost podle tohoto kalendáře vypršela. Společnost Guidle Czechia s.r.o. je oprávněna smazat, případně deaktivovat inzerci, které již nejsou aktuální.

4.5 Zveřejňování a distribuce inzerce

Inzerenti a partneři sítě mohou pověřit společnost Guidle Czechia s.r.o. zveřejňováním inzerce na IP a jejich distribucí do dalších médií. Společnost Guidle Czechia s.r.o. je v rámci takové dohody pouze povinna zveřejnit inzerci na vlastní IP nebo jej předat ke zveřejnění třetím stranám. Společnost Guidle Czechia s.r.o. má však právo zveřejňovat a distribuovat inzerci i bez takové dohody. Při chybném zobrazení inzerce nebo závadám nelze nárokovat odškodné ani jinou kompenzaci. Inzerenti mohou svou inzerci spravovat sami a mají tak příležitost inzerci v případě potřeby upravovat. Inzerenti nemají právo určovat místo zveřejnění ani rozsah zobrazených informací.

5 Užívání a důsledky výhradně mezi inzerentem a odběratelem

Společnost Guidle Czechia s.r.o. poskytuje inzerentům a odběratelům IP k dispozici výhradně za účelem zveřejnění inzerce. Společnost Guidle Czechia s.r.o. neposkytuje žádné další služby. V plném rozsahu zůstává věcí inzerenta a odběratele to, zda a jak se dohodnou na právním úkonu týkajícím se inzerovaného předmětu a jak svůj právní úkon upraví a provedou. Společnost Guidle Czechia s.r.o. se žádným způsobem nepodílí na právním úkonu mezi inzerentem a odběratelem.

Toto platí i v případě, že IP převede inzerenta na jeho žádost na jiné webové stránky (např. vyhrazené a rezervační platformy).

6 Pravidelné čištění databáze

Společnost Guidle Czechia s.r.o. si vyhrazuje právo v rámci pravidelně prováděných akcí při čištění smazat účty, inzerci a předplacená vyhledávání, pokud tyto nebyly již aktivně používány déle než 6 měsíců. Dotčení uživatelé nejsou o smazání při údržbě informováni.

7 Odkazy na další webové stránky

Webové stránky třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů z inzercí na IP, a webové stránky třetích stran, které poskytují odkazy na IP, jsou zcela mimo kontrolu společnosti Guidle Czechia s.r.o., a proto společnost Guidle Czechia s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a zákonnost obsahu těchto webových stránek, ani za případné nabídky a (služby) na nich poskytované. Propojení s těmito webovými stránkami se provádí na vlastní riziko.

8 Náklady

Vyhledávání inzerce, jakož i zadávání inzerce je bezplatné.

Společnost Guidle Czechia s.r.o. je oprávněna poskytovat zpoplatněné služby pouze tehdy, pokud uživatel předem výslovně písemně nebo elektronicky učiní příslušnou objednávku.

9 Ochrana údajů

Společnost Guidle Czechia s.r.o. shromažďuje údaje pouze v nezbytném rozsahu a nakládá s nimi s náležitou péčí. Podrobná ustanovení k tomu jsou obsažena v příslušné aktuální verzi dokumentu Prohlášení o ochraně údajů, který je zveřejněn na IP.

Pro shromažďování inzerce nebo předplacené vyhledávání a využívání dalších doplňkových služeb musí uživatel nejprve zaregistrovat své uživatelské údaje. Společnost Guidle Czechia s.r.o. nepředává tyto uživatelské údaje třetím stranám, ale může je použít pro své vlastní informační a marketingové účely (např. předání zprávy o kontaktu nebo zasílání newsletteru).

Inzerent souhlasí s tím, že inzerci zařazenou na IP může společnost Guidle Czechia s.r.o. šířit v dalších kanálech (např. na online portálech a mobilních portálech, tištěné produkty).

Údaje, které uživatel předá prostřednictvím kontaktního formuláře pro inzerci, předává společnost Guidle Czechia s.r.o. přímo a výhradně příslušnému inzerentovi. Společnost Guidle Czechia s.r.o. si vyhrazuje právo takové údaje uchovávat a používat je v rámci zákaznického servisu.

Společnost Guidle Czechia s.r.o. dodržuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, ale nemůže obsáhle zaručit důvěrnost, integritu, autentičnost a dostupnost osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že osobní údaje je možné vyvolat také ve státech, které neznají žádná ustanovení o ochraně údajů, která jsou srovnatelná s ustanoveními v České republice.

Inzerent souhlasí s tím, že jím umístěná inzerce nebude volně dostupná třetím stranám. Inzerent zejména zakazuje přenos inzerce na jiné online služby třetími stranami a převádí na společnost Guidle Czechia s.r.o. právo na sledování jakéhokoliv způsobu zhodnocení inzerce.

10 Zvláštní ustanovení

Společnost Guidle Czechia s.r.o. si vyhrazuje právo převádět jednotlivá nebo všechna práva a povinnosti vyplývající z této dohody na třetí stranu (např. na partnera sítě) nebo je nechat vykonávat třetí stranou.

11 Odpovědnost

Společnost Guidle Czechia s.r.o. odpovídá pouze za přímé škody, které vzniknou kvůli úmyslnému nebo hrubou nedbalostí zaviněnému porušení smlouvy ze strany společnosti Guidle Czechia s.r.o.. Jakákoli další odpovědnost - ať už z jakéhokoli právního důvodu - je v rámci zákonných možností explicitně vyloučena, obzvláště jakákoli odpovědnost společnosti Guidle Czechia s.r.o. za přímé a nepřímé škody způsobené lehkým zaviněním.

Společnost Guidle Czechia s.r.o. nenese odpovědnost za škody, které vzniknou uživatelům nebo třetím stranám v důsledku chování jiných uživatelů.

Společnost Guidle Czechia s.r.o. neodpovídá ani za obsah inzerce, ani za produkty či služby, které inzerenti nabízejí na IP.

12 Závěrečná ustanovení

Společnost Guidle Czechia s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit svou online nabídku nebo zastavit provoz IP. Společnost Guidle Czechia s.r.o. může tyto podmínky kdykoli změnit. Použije se české právo.

Soudní příslušnost se určuje v souladu s kogentními zákonnými ustanoveními.

Společnost Guidle Czechia s.r.o. má však rovněž právo podat žalobu proti inzerentovi u příslušného soudu, případně u příslušného úřadu v místě bydliště/sídla inzerenta nebo u jakéhokoliv jiného příslušného soudu.

 

Praha, červen 2023
Guidle Czechia s.r.o.