Společnost

Smlouva o poskytování Mediální Služby

1 Rozsah použití

Předmětem této smlouvy o poskytování služeb mezi zákazníkem a společností Guidle Czechia s.r.o. (dále jen "guidle") jsou produkty Mediální Služba small a Mediální Služba large (dále jen "služba").

Nedílnou součástí této smlouvy o poskytování služeb jsou Všeobecné obchodní podmínky.

2 Služby společnosti guidle

2.1 Oblast působnosti

Služba zahrnuje následující guidle služby:

  • Vytvoření osobního účtu pro zadávání a úpravu inzercí klientem.
  • Zadávání elektronicky doručené inzerce.
  • Zřízení a provozování standardního rozhraní pro import a export elektronické inzerce klienta (od 50 inzercí ročně).
  • Redakční kontrola inzerce z hlediska souladu se standardními pokyny pro pokrytí trhu v tištěných a online médiích.
  • Určení Oblasti Médií pro kterou jsou inzerce relevantní.
  • Plánování dodání inzerce do tištěných médií v souladu s příslušnou redakční uzávěrkou.
  • Elektronické doručení inzerce příslušnému médiu do půlky pracovního dne na nebo v pozdějším termínu, který si médium vyžádá.
  • Ruční zadání inzerce pro média bez elektronického rozhraní do tří pracovních dnů nebo v pozdějším termínu na žádost média (pouze pro Mediální Službu large).
  • předávání příslušných změn v inzerci médiím, pokud přijímají oznámení o změnách.

Poskytnutí potvrzení o zveřejnění není součástí rozsahu služeb.

2.2 Zveřejnění inzerce

guidle zveřejní správně zadaný inzerát do jedné hodiny na adrese www.guidle.cz.

Média zveřejní inzerci v době, kterou si sama určí, a podle vlastních kritérií pro zveřejnění.

Rozhodnutí o zveřejnění proto závisí výhradně na médiu, které inzerci obdrželo. guidle nezaručuje zveřejnění inzerce.

Společnost guidle případně poskytne klientovi mikrostránku nebo exportní rozhraní pro zveřejnění inzercí zadaných na webových stránkách klienta.

2.3 Doba trvání

guidle poskytuje službu po dohodnutou dobu a pro dohodnutý počet inzercí.

Nákup pěti a více inzercí se považuje za předplatné. Bez zrušení se smlouva na konci období obnovuje na nové období 12 měsíců za předchozích podmínek.

Výhody nevyužité během období zanikají a nepřevádějí se do nového období.

2.4 Technická pomoc / podpora

Pro technickou podporu v případě poruchy je tým podpory společnosti guidle k dispozici v běžných úředních hodinách na adrese support@guidle.cz nebo na čísle +420 222 264 444. Žádosti budou zodpovězeny do dvou pracovních dnů.

společnost guidle se snaží, aby přerušení provozu, která jsou nutná k odstranění závad, provedení pravidelné údržby, zavedení nových technologií atd., byla krátká a probíhala mimo špičku.

3 Povinnosti klienta spolupracovat

Klient je odpovědný za poskytované informace, které si přeje zveřejnit a které guidle poté předá médiím. Rozsah a kvalita informací musí být taková, aby bylo možné splnit obvyklé pokyny pro pokrytí trhu.

Klient je odpovědný za to, že společnost guidle obdrží včas požadované oznámení o obsahu nebo změnách inzerce. Spolehlivý servis do médií s redakční uzávěrkou lze zaručit pouze tehdy, pokud jsou tyto informace k dispozici nejméně tři pracovní dny před příslušnou redakční uzávěrkou.

Nezákonný nebo nevhodný obsah, jakož i obsah, který vyvolává znepokojení nebo osobní obtěžování třetích stran, je výslovně zakázán. Společnost guidle je oprávněna podle vlastního uvážení odstranit inzerce, které porušují toto nařízení, vypovědět smlouvu bez výpovědní lhůty a/nebo požadovat náhradu škody.

Inzerent může inzerci doplnit obrazovým materiálem (fotografie, grafika atd.) a přílohami (např. soubory PDF). Obrazový, zvukový a video materiál, k němuž inzerent nedisponuje žádnými právy na užívání, nesmí být do platformy guidle vkládán ani do inzerce integrován.

4 Náklady a fakturace

4.1 Náklady

Cena služby je určena rozsahem služeb (Mediální Služba large) a počtem inzercí, pro které si zákazník službu zakoupí. Platné podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách guidle.

Každá inzerce zadaná do guidle, podle pokynů pro zadávání, se rovněž počítá jako jedna (1) inzerce – jedna služba. Pokud je však u inzerce zadáno více než 10 termínů, bude služba účtována za jeden inzerát za každý balíček 10i zahájených termínů. Toto pravidlo se nevztahuje na termíny, které probíhají denně a jsou zadány s datem od/do.

4.2 Platební podmínky

Povinnost platit začíná zahájením služby. Zpoždění, za které odpovídá klient, jej nezbavuje povinnosti platit.

Společnost guidle vystaví klientovi fakturu předem za dohodnuté období se splatností 30 dnů.

4.3 Nesplnění platebních povinností

Pokud zákazník neuhradí fakturu ani proti ní nevznese písemné a odůvodněné námitky ve stanovené lhůtě splatnosti, může společnost guidle po neúspěšné upomínce přerušit poskytování služeb, tj. přerušit poskytování služeb a smazat inzerci nebo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby. Poplatky jsou nadále splatné i během případného přerušení.

5 Zrušení

Služba může být ukončena kteroukoli stranou písemně (včetně e-mailu) na konci sjednané doby.

6 Záruka

Společnost guidle nemůže zaručit nepřetržitý a bezchybný provoz a nepřijímá žádnou záruku za výkon a služby mediálních partnerů a partnerských webových stránek.

V případě zneužití a poškození třetími stranami, za bezpečnostní nedostatky na internetu a za náklady na ztrátu dat nenese společnost guidle odpovědnost.

 


verze 1.1
Praha, únor 2024
Guidle Czechia s.r.o.